กลยุทธ์การตลาดแบบ 4P และ 7P (Marketing Mix)

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) นั้นเป็นเครื่องมือที่เหล่านักการตลาดมักนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์สิ่งต่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งหากเราแยกธุรกิจผลิตและธุรกิตบริการออกจากกัน จะมีตัวแปรด้วยกันอยู่หลายตัว ซึ่งแทนด้วยตัวอักษร “P” ในธุรกิจบริการจะใช้หลักของส่วนประสมทางการตลาดชนิด 4P ซึ่งได้แก่

1. Products หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นได้ทั้งสินค้าและบริการ โดยเราอาจจะแบ่งตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ชนิดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ นั่นเอง

2. Price หรือราคา ในการกำหนดราคาให้เหมาะสมนั้นก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญเพราะหากเราใช้ กลยุทธ์ในการกำหนดราคาที่ผิดพลาดจะส่งผลไปยัง Demand ของลูกค้าได้นั่นเอง

3. Promotion โปรโมชั่นเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยการที่เราจะสร้างโปรโมชั่นใดๆออกมาควรคำนึงถึงผลที่จะตามมาและค่าใช้จ่าย ที่เสียไป นั้นคุ้มค่าหรือไม่ด้วย

4. Place ปัจจัยด้านสถานที่นั้นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่ใช่น้อยเพราะหากเราเลือกทำเล ไม่ดีจะส่งผลให้ธุรกิจเราไม่สามารถขายได้ ดังที่ตำราฮวงจุ้ยที่บอกไว้ว่า “ทำเลดี  …

ทฤษฎี SWOT คืออะไร

SWOT คือ ชื่อของทฤษฎีหนึ่งทางด้านการตลาด ที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน สำหรับการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โดยทฤษฎี SWOT ไม่ใช่เป็นเพียงคำ คำเดียว หากแต่มันคือตัวย่อของคำหลายคำ นำมาผสมรวมกันเป็น 1 ทฤษฎี ซึ่งความจริงแล้วมันย่อมากจากคำที่มีความหมาย 4 คำ ดังต่อไปนี้

  1. Strengths (S) : จุดแข็ง จุดเด่น ขององค์กร
  2. Weaknesses (W) : จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร
  3. Opportunities (O) : โอกาสในการดำเนินงานตามแผนงาน
  4. Threats (T) : อุปสรรคที่อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินงาน

ประเด็นที่สำคัญของการวิเคราะห์องค์กรด้วย