กลยุทธ์การตลาดแบบ 4P และ 7P (Marketing Mix)

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) นั้นเป็นเครื่องมือที่เหล่านักการตลาดมักนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์สิ่งต่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งหากเราแยกธุรกิจผลิตและธุรกิตบริการออกจากกัน จะมีตัวแปรด้วยกันอยู่หลายตัว ซึ่งแทนด้วยตัวอักษร “P” ในธุรกิจบริการจะใช้หลักของส่วนประสมทางการตลาดชนิด 4P ซึ่งได้แก่

1. Products หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นได้ทั้งสินค้าและบริการ โดยเราอาจจะแบ่งตัวผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ชนิดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้กับผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ นั่นเอง

2. Price หรือราคา ในการกำหนดราคาให้เหมาะสมนั้นก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญเพราะหากเราใช้ กลยุทธ์ในการกำหนดราคาที่ผิดพลาดจะส่งผลไปยัง Demand ของลูกค้าได้นั่นเอง

3. Promotion โปรโมชั่นเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยการที่เราจะสร้างโปรโมชั่นใดๆออกมาควรคำนึงถึงผลที่จะตามมาและค่าใช้จ่าย ที่เสียไป นั้นคุ้มค่าหรือไม่ด้วย

4. Place ปัจจัยด้านสถานที่นั้นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญไม่ใช่น้อยเพราะหากเราเลือกทำเล ไม่ดีจะส่งผลให้ธุรกิจเราไม่สามารถขายได้ ดังที่ตำราฮวงจุ้ยที่บอกไว้ว่า “ทำเลดี  มีชัยไปกว่าครึ่ง” หากเราสามารถเลือกทำเลได้เหมาระสมกับธุรกิจเจาะลูกค้าได้ถูกที่ก็จะทำให้ ธุรกิจเราดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว

ในธุรกิจบริการจะมีการเพิ่มอีก 3 ปัจจัยในการให้บริการคือ

5. People ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติบริการให้ กับลูกค้าได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้

6. Physical Evident เป็นลักษณะการสร้างคุณภาพให้กับบริการให้มีภาพลักษณ์ที่ส่งผลทางบวกให้กับ บริการ หรืออาจรวมไปถึงการปรับปรุงด้านกายภาพต่างๆให้ดีขึ้นอีกด้วย

7. Process ปัจจัยด้านกระบวนการต่างๆที่ช่วยในการจัดการ โดยจำเป็นต้องมีระเบียบข้อปฏิบัติที่ชัดเจน รวดเร็วตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

Comments

comments